Tóraíocht Teanga

€19.95

Tóraíocht Teanga Ardteisteireacht Gnathleibheal Leaving Cert Ordinary Level. Is e Tóraíocht Teanga an chead teacsleabhar a usaideann an cur chuige teamuil a mholtar i bhfoghlaim teanga. Cabhraionn an cur chuige seo le comhcheangal na gceithre scileanna,foghlaim phraiticiuil agus ullmhuchan do na scrudaithe. Ar na gneithe ata le fail i dTóraíocht Teanga ta : Cuspoiri soileire foghlama ag tus gach aonad. Abhar Nualach,suimiuil ata dirithe ar an dalta. Abhar labhartha comhcheangailte a spreagann comhra sa rang. Cleachtai eisteachta sna hAonaid uile a ullmhaionn na daltai don Scrudu Beil. Leamhthuiscinti nualacha,nuascriofa ata bunaithe ar leagan amach an scrudaithe. Notai Soileire, cuimsitheacha don Phros agus don Fhiliocht. Stiallghreannan le gach sceal ar an gcursa. Paipear samplach scrudaithe ag deireadh gach aonad. Dluthdhiosca lan dàbhar eisteachta,labhartha agus filiochta. Tri aonad sa bhreis ina bhfaightear cleachtadh scrudaithe don chursa Ceapadoireachta, Cluastuisceana agus Leamhthuisceana agus don Bhealtriail.

View sample pages by using the arrow keys on your keyboard, or drag the top right hand corner of the page with your mouse.